Rēzeknes tehnikums

Kļūsti par profesionāli!

Uzņemšanas noteikumi 2022.m.g.


atvert 


Izraksts IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANAS KĀRTĪBAS RĒZEKNES TEHNIKUMĀ 2022.gadā.

1. Personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās un arodizglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts finansējumu:

Izglītības programma Profesionāla
kvalifikācija
Iepriekšējā
izglītība
Mācību
vieta
Mācību
ilgums
(gados)
 Mehatronika  Mehatronisku sistēmu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavārs  9.klases Rēzekne 4
 Ēdināšanas pakalpojumi  Konditors  9.klases Rēzekne 4
 Viesnīcu pakalpojumi  Viesmīlības pakalpojumu speciālists  9.klases Rēzekne 4
 Komerczinības  Komercdarbinieks  9.klases Rēzekne 4
 Būvdarbi  Apdares darbu tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Būvniecība  Ēku būvtehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Kokizstrādājumu izgatavošana  Mēbeļu galdnieks  9.klases Rēzekne 4
 Programmēšana  Programmēšanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Datorsistēmas, datu bāzes un datortīkli
 Datorsistēmu tehniķis
 9.klases  Rēzekne 4
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Enerģētika un elektrotehnika  Elektrotehniķis  9.klases Rēzekne 4
 Pārtikas produktu tehnoloģija  Pārtikas produktu ražošanas tehniķis  12.klases Rēzekne 1,5
 Ēdināšanas pakalpojumi  Konditors  12. klases Rēzekne 1,5
 Ēdināšanas pakalpojumi  Pavāra palīgs  9.klases/17 gadi Zilupe 1
 Būvdarbi  Apdares darbu strādnieks  9.klases/17 gadi Zilupe 1

2. Personu mācībām Rēzeknes tehnikumā iesniedz šādus dokumentus:

  • iesniegumu Rēzeknes tehnikuma direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;
  • iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);
  • medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.027/u) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;
  • piecas fotogrāfijas dokumentiem (3x4 cm);
  • iesniedzot dokumentus, jāuzrāda dzimšanas apliecība vai pase;
  • personas ar speciālām vajadzībām un bāreņi, uzņemšanas komisijai iesniedz dokumentus, kas pilnībā apliecina viņu statusu;
  • persona papildus uzņemšanas komisijai var iesniegt - raksturojumu, rekomendāciju, ieteikuma vēstuli, apbalvojuma dokumentus, izziņas par ģimenes stāvokli (daudzbērnu ģimenes bērni).

3. Mācībām klātienē uz valsts budžeta finansētajām vietām tehnikumā pieņem dokumentus no 13. jūnija līdz 22. jūlijam ar pagarinājumu uz brīvajām vietām līdz 20. augustam.

4. Uzņemšanas komisija strādā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

5. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 4 gadi tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā, konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par pamatizglītībui (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, vēsture, matemātika, bioloģija, fizika, ķīmija, informātika.

6. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1,5 gadi tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā, konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 12. klasi (2 cipari aiz komata) šādos mācību priekšmetos: latviešu valoda un literatūra (valsts valoda), 1.svešvaloda, matemātika, fizika, ķīmija, vēsture, informātika.

7. Personas mācībām tehnikumā ar mācību laiku 1 gads tiek uzņemtas, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam konkrētajā izglītības programmā,  konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu atestātā par 9. klasi.

8. Izvērtējot izglītības dokumentos uzrādīto mācību sasniegumu vidējo vērtējumu, pie vienādas vidējās konkursa balles, priekšroka tiek dota tām personām, kurām:

  • izglītības dokumentā uzrādītais mācību priekšmetu vērtējums katrā no priekšmetiem nav zemāks par 4 ballēm (nav mācību priekšmetu, kuros vērtējums ir 1, 2 vai 3 balles);
  • mācību priekšmetos ir mazāks saņemtais vērtējumu skaits 4 balles.

9. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

10. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem Rēzeknes tehnikuma visās mācību vietās uzsāk 2022. gada 1.septembrī.

11. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības tehnikumā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Aktīvā pozīcija: Sākums Aktualitātes Arhīvs Uzņemšana Uzņemšanas noteikumi 2022.m.g.

Kontaktinformācija

Varoņu iela 11a, Rēzekne, LV-4604
Tālr.: +371 646 33664
Fakss: + 371 646 32665
E-pasts: pasts@rezeknestehnikums.lv
Citi kontakti